[1]
Bakhtiyor Abdurakhimov, Zarif Khudoykulov, Allanov Orif, Ilkhom Boykuziev, “A Novel Secure RNG Based On Three Entropy Sources”, IJAST, vol. 29, no. 05, pp. 12397-12412, Jun. 2020.