(1)
Bakhtiyor Abdurakhimov, Zarif Khudoykulov, Allanov Orif, Ilkhom Boykuziev. A Novel Secure RNG Based On Three Entropy Sources. IJAST 2020, 29, 12397-12412.