(1)
Botirjon Toxirjonovich Aliyev, Abrorxon Axmadxonovich Maxmudov, Abdusamat Ismonovich Karimov, Sayfitdin Shamsitdinovich Baxritdinov, Qodirjon Toxirjonovich Aliyev. THEORETICAL ANALYSIS OF THE WORKING BODIES OF THE SPIN-OFF IN COTTON WASTE. IJAST 2020, 29, 1891 - 1897.