(1)
K. V. Sowmya, V. Teju and Yeruva Rajasekhar Reddy. IOT Based Patient Health Monitoring System. IJAST 2020, 29, 1317 - 1321.