(1)
Mr.K.C.Prabu Shankar, Chitransh Nigam, Tirthik Karmakar. The Traffic Congestion Using Image Processing. IJAST 2020, 29, 4670 - 4675.