(1)
Yulduz Khodjibekova, Nozima Akramova. Imaging Methods in Sinonasal Cancer Staging . IJAST 2020, 29, 1578 - 1582.