[1]
Botirjon Toxirjonovich Aliyev, Abrorxon Axmadxonovich Maxmudov, Abdusamat Ismonovich Karimov, Sayfitdin Shamsitdinovich Baxritdinov, Qodirjon Toxirjonovich Aliyev 2020. THEORETICAL ANALYSIS OF THE WORKING BODIES OF THE SPIN-OFF IN COTTON WASTE. International Journal of Advanced Science and Technology. 29, 12s (Jun. 2020), 1891 - 1897.