[1]
Yulduz Khodjibekova, Nozima Akramova 2020. Imaging methods in sinonasal cancer staging . International Journal of Advanced Science and Technology. 29, 05 (Apr. 2020), 1578 - 1582.